ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรคตับเกิดกับคนในภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกภาคทั่วโลก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2012
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 341054
Page Views 577441
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สรุปผลวันตับอักเสบโลก
สรุปผลวันตับอักเสบโลก ครั้งที่4 พ.ศ.2556

สรุปผลการจัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลกครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจาก 9 จังหวัดรวม 4,767 คน
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ อุดร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ และมหาสารคาม
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV)       344 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV)        192 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV+HCV)     8    คน คิดเป็นร้อยละ 0.17
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 406 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV+HCV) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 524 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 976 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV+HCV) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10

วันที่ 4  กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น7 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 221 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81

วัน28 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 580 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 14.83
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 11.03
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV+HCV) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 471 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.31
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21

วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 371 คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.36
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ศุนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 574คน
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV) จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจวันตับอักเสบโลก 8จังหวัด

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมในงานนี้

ปรับปรุง(1)ร้อยละ

พอใช้(2)ร้อยละ

ดี     (3)ร้อยละ

ดีมาก(4)ร้อยละ

1. กิจกรรมวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

0.39

3.47

41.33

67.31

2. กิจกรรมเจาะเลือด ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ซี เอนไซต์ตับ ตรวจตับ

0.46

2.53

39.88

69.63

3. การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร โดยทีมเภสัชกร

0.44

4.00

46.24

61.82

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร โดยทีมโภชนาการ

0.18

4.02

44.82

63.49

5. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ โดยทีมงานพยาบาล

0.27

2.23

39.84

70.17

6. การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคตับ โดยทีมนักกายภาพบำบัด

0.31

3.46

47.45

61.29

7. การปลูกถ่ายอวัยวะ โดยทีมเจ้าหน้าที่ปลูกถ่ายอวัยวะ

0.26

4.63

46.89

60.73

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้นี้

 

 

 

 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

0.89

3.88

38.09

69.63

2. ความเหมาะสมของวันและเวลาจัดกิจกรรม

0.82

4.54

46.87

60.27

3. ความเหมาะสมของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

0.70

6.46

46.05

59.30

4. การต้อนรับและการดูแลของเจ้าหน้าที่จัดงาน

0.42

5.41

41.47

65.20

5. ความเหมาะสมของ อาหารกลางวัน/อาหารว่าง

0.35

5.79

47.93

58.43

6. เนื้อหาของการบรรยายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

0.08

2.59

42.95

66.89

7. ท่านคิดว่าเนื้อหาของการบรรยายวันนี้มีประโยชน์

0.04

1.70

38.58

72.18

8. ความน่าสนใจของกิจกรรมโดยรวม

0.23

3.31

44.49

64.47

9. ความรู้ที่ได้จากผู้ป่วยโรคตับ

0.10

2.53

38.15

60.47


สรุปผลวันตับอักเสบโลก 2012
สรุปผลกิจกรรมวันตับอักเสบโลกครั้งที่3 ประจำปี 2555
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจาก จังหวัดรวม 2,964 คน
ได้แก่ นครราชสีมา,สุรินทร์,อุดรธานี,อุบลราชธานี,สกลนคร,บุรีรัมย์,ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น 
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี (HBV)       201 คน คิดเป็นร้อยละ6.78
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV)        77คน คิดเป็นร้อยละ2.60
ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV+HCV) 3คน คิดเป็นร้อยละ0.10

สรุปผลจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 336 คน
จำนวนคนไข้ที่เจาะเลือดพบ        
        ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         24คนคิดเป็นร้อยละ7.14
       ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         10คน คิดเป็นร้อยละ2.98
      จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  6คน คิดเป็นร้อยละ1.79

สรุปผลจังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มิถุนายน 2555
สถานที่ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  405 คน
  วรัสตับอักเสบบี(HBV)         21คนคิดเป็นร้อยละ5.19
       ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)        6 คน คิดเป็นร้อยละ1.48
        จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  22คน คิดเป็นร้อยละ5.43
  
สรุปผลจังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
สถานที่ ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 626 คน
  ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         31คนคิดเป็นร้อยละ4.95
         ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         27คน คิดเป็นร้อยละ4.31
ไวรัสตับอักเสบบีและซี(HBV+HCV) 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16
     จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  26คน คิดเป็นร้อยละ4.15

สรุปผลจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
สถานที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 443 คน
  ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         33 คนคิดเป็นร้อยละ7.44
        ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         คน คิดเป็นร้อยละ0.68
      จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  16คน คิดเป็นร้อยละ3.61

สรุปผลจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 23 กรกฏาคม 2555
สถานที่  โรงพยาบาลบุรีรัมย์อ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 183 คน
   ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         23คนคิดเป็นร้อยละ12.56
         ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         คน คิดเป็นร้อยละ3.28
       จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  4คน คิดเป็นร้อยละ2.18

สรุปผลจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 6 กรกฏาคม 2555
สถานที่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 227 คน
  ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         18คนคิดเป็นร้อยละ6.50
        ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         11คน คิดเป็นร้อยละ3.97
ไวรัสตับอักเสบบีและซี(HBV+HCV) 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36
      จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  13คน คิดเป็นร้อยละ4.70

สรุปผลจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
สถานที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 348 คน
ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         25คนคิดเป็นร้อยละ7.18
        ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         5คน คิดเป็นร้อยละ1.44
 จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  5คน คิดเป็นร้อยละ1.44

วันที่ 29 กรกฏาคม 2555
สถานที่ มหาวิทยาลัยถาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 346 คน
ไวรัสตับอักเสบบี(HBV)         27 คนคิดเป็นร้อยละ7.80
       ไวรัสตับอักเสบซี(HCV)         คน คิดเป็นร้อยละ2.60
     จำนวนคนไข้ที่มีภาวะตับแข็ง (Stiffness > 11)  15คน คิดเป็นร้อยละ4.34


ผู้ดููแลระบบ น.ส.มัณฑนา  สิงห์บัญ , นายชนิด  บุญชูศร  BM5701 

โทรศัพท์ 0874274093 , 043366558

Email : mantana.pad@gmail.com , mrchanid1308@gmail.com  , isanlivercare@gmail.com